สินเชื่อ ธกส 2567 โควิด เพื่อฟื้นฟูอาชีพให้กับกลุ่มเกาตรกร วงเงิน 100000 บาท 2567

สำหรับสินเชื่อ ธกส 2567 โควิด ที่นอกเหนือจากกลุ่มบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิดแล้ว ยังมีสินเชื่อใหม่ของ ธกส. ที่จะช่วยสร้างอาชีพและให้ผ่านวิกฤต ไปได้ในช่วงโควิด19 โดยในแต่ละสินเชื่อที่ออกมาใหม่นั้นจะมีความแตกต่างอย่างไรบ้าง กับการลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส ที่ผ่านมา และประชาชนจะเข้าถึงได้ง่ายหรือไม่ 

สินเชื่อ ธกส 2567 โควิด ล่าสุดสำหรับผู้ประกอบอาชีพสำหรับกลุ่มเกษตรกร

สินเชื่อ ธกส 2567 โควิด กับสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ

จะเป็นสินเชื่อเพื่อใช้ในการสร้างอาชีพโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 โดยจะให้กู้เงินฉุกเฉิน ธกส ได้สูงสุดไม่เกิน 100000 บาทต่อรายโดยจะต้องนำไปลงทุนค้าขายเพื่อที่จะได้ใช้เลี้ยงชีพทั้งตนเองและครอบครัว โดยคุณสมบัติจะจะได้สินเชื่อ ธกส 2567 โควิดนี้จะต้องเป็นกลุ่มคนที่มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพเกษตรกร หรือเป็นบุคคลในครอบครัวก็ได้ สำหรับการลงทะเบียนสินเชื่อ ธกส 2567จะแบ่งเป็น 2 กรณีคือ

  1. กู้เพื่อนำไปใช้จ่าย จะให้มีระยะเวลาการจ่ายคืนไม่เกิน 18 เดือน ดอกเบี้ย 4% ต่อปี
  2. กู้เพื่อนำไปลงทุน จะติดดอกเบี้ย 6.5% ต่อปีสำหรับปีที่ 3 เป็นต้นไป โดยจะมีเวลาผ่อนคืน 5 ปีและ 2 ปีแรกจะปลอดชำระเงินต้นให้

สินเชื่อ ธกส 2567 โควิด กับโครงการสินเชื่อนวัตกรรมดี

จะเป็นสินเชื่อ ธกส 2567 โควิด ที่จะมีลักษณะเหมือนกับ Smart Farmer ในเรื่งอของการนำแนวคิด เทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการประกอบอาชีพ สำหรับวงเงินจะให้ตามแผนการดำเนินการ หรือแผนธุรกิจ โดยผู้กู้เงินฉุกเฉิน ธกส จะต้องเป็นเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไปที่มีแนวคิดที่จะประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร โดยสำหรับนำไปลงทุนจะให้มีระยะเวลาการผ่อนชำระคืน นานถึง 10 ปี และปลอดชำระเงินต้น 3 ปีแรก และดอกเบี้ย 6.5% ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป

ประโยชน์ที่จะไดจากสินเชื่อ ธกส 2567 โควิด

จากที่เดิมที่เริ่มมีโครงการช่วยเหลือจากสินเชื่อฉุกเฉิน ธกสต่าง ๆ ซึ่งล้วนก็จะเป็นการใช้ให้กับกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19 จนกระทั่งปัจจุบันที่มีผลกระทบอย่างหนัก ที่ทุกคนจะต้องกักตัวอยู่บ้านบ้าง บางคนต้องออกจากงานบ้าง โดยสินเชื่อ ธกส 2567 โควิดล่าสุด จะให้ได้สำหรับการนำไปไว้ใช้จ่าย ซึ่งก็มีนะยะเวลาการผ่อนชำระที่สั้นกว่า และสำหรับนำไปลงทุนระยะเวลากการผ่อนก็จะยาวนานกว่า

สุดท้ายแล้วสินเชื่อ ธกส 2567 โควิด ก็จะเหมาะสำหรับกลุ่มคนที่มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพเกษตรกร และได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19 ซึ่งหากมีการลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกสนี้ผ่านก็จะได้สามารถจะที่จะมีอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้ หรือแม้แต่สามารถจะมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการที่เพิ่งเปิด หรือดำเนินการต่อได้อย่างไม่มีติดขัด